درک و دریافت موسیقی

درک و دریافت موسیقی

ISBN: 9646194486

Publication Date: 2005

Publisher: نشر چشمه

Pages: 983

Format: Hardcover

Authors: Roger Kamien, حسین یاسینی, کاظم فرهادی

3.99 of 72

Download PDF

Download ePub

درک و دریافت موسیقی از هنگام چاپ ویراست اوّل آن در 1976 تا امروز که ترجمۀ ویراست پنجم آن به‌فارسی منتشر شده است، یکی‌از معتبرترین کتاب‌های درسی سال اوّل رشتۀ موسیقی و نیز دوره‌های درک موسیقی برای دانشجویان دیگر رشته‌ها در ایالات متّحد بوده و طیّ این سال‌ها در هر ویراست کامل‌تر و روزآمدتر شده است. روش ارائۀ مطالب در این‌کتاب به گونه‌ای است‌که برای خواننده، با هر میزان از دانش موسیقی، نگرشی‌جامع و زنده از هنر موسیقی فراهم می‌آورد و نیز می‌تواند مبنای مطالعه‌ای ژرف‌تر و تخصصی برای دانشجویان رشتۀ موسیقی باشد.
معرّفی مبانی، مفاهیم، سازها و فرم‌های موسیقی، بررسی سیر تاریخی–اجتماعی و سبک‌های هنر موسیقی در دوره‌های قرون وسطا، رنسانس، باروک، کلاسیک، رمانتیک و سدۀ بیستم، همراه‌با ارائۀ سرگذشتی‌کوتاه از آهنگسازان مهمّ هر دوره و تحلیل سبک و گزیده‌ای از آثار آنان –که اغلب با طرح‌های شنیدنی همراه شده‌اند– پیکرۀ اصلی کتاب‌را تشکیل می‌دهند. بررسی موسیقی جاز، نمایش‌های موزیکال، موسیقی راک و نیز گزیده‌ای از موسیقی غیرغربی در این‌کتاب، همگام‌با دیدگاه‌های پژوهشی دهۀ اخیر، چشم‌انداز موسیقایی رنگارنگ‌تری را برای خواننده فراهم آورده است

0 Share 0 Share 0 Share 0 Share